İzleme ve belgelendirme Programı

Hurras Ağı, çocuklarla ve aileleriyle ilgili, İzleme ve Belgeleme programı tarafından toplanan bilgileri gizli tutar ve bu bilgileri taraflarla paylaşmaz. Hurras, risk altındaki çocuk sayılarına ilişkin istatistikleri çocukların ve ailelerin kimlik bilgileri saklı kalmak koşuluyla paylaşabilir.

İzleme programı, BM’nin tanımladığı alt çocuk hak ihlalini (çocukların öldürülmesi ve sakat bırakılması, çocukların asker olarak alınması veya kullanılması, çocuklara karşı cinsel şiddet, çocukların kaçırılması, okullara veya hastanelere yapılan saldırılar ve çocuklara yapılan insani yardımın reddedilmesi gibi) belgelemektedir. Bunların yanı sıra, çocuk işçilik, çocuk evlilikleri, fiziksel ve duygusal istismar, eğitimden yoksun bırakma, medya şiddeti, toplum şiddeti gibi çocuklara doğrudan ya da dolaylı olarak uygulanan ihlalleri belgeler.

Hayır. Çocuk, ebeveyni ve/veya ihlal tanığı, ihlali dosyalamak için herhangi bir tazminat veya ücret almayacaktır. Bu türden bir taahhüt, sunulan raporların güvenilirliğini korumak için verilmeyecektir.

Hurras, politik yönelimleri veya ilişkileri ne olursa olsun, herhangi bir tarafın işlediği tüm ihlalleri tarafsız bir şekilde izler ve belgelendirir.

İhlallerin izlenmesi, çocuklar için, bulundukları toplum içerisinde ilk savunma hattını temsil eder. İhlallerinin inceleme altında olduğunu gören faillere, dolaylı bir caydırıcılık sağlar. İzleme ayrıca, çocuklara yönelik farklı ihlal modellerini vurgulayarak farkındalık programlarını yönlendirir.

İzleme programları ayrıca tarafların işlediği suçları belgelemeye yardımcı olur ve failler ileride yargılanırsa kullanılacak delilleri ve tanıklıkları saklı tutar.

Vaka Yönetimi Programı

 • Vakalara ilk yaklaşımımız tıbbi yardım kuruluşları ve diğer sağlık kurumları ile koordine olmak ve vakaları onlara yönlendirmektir. Hurras ayrıca, bağış toplama ve aktif destek kampanyaları düzenleyerek tedaviyi tam olarak karşılayabilecek kapasiteye sahip olmayan sağlık kuruluşlarını da destekler. Bununla birlikte, Hurras, toplumu gelecekteki inisiyatifleri üstlenmeye teşvik etme stratejisinin bir parçası olarak tedaviyi finanse etmek için yerel bağış toplama kampanyaları düzenlenmesine yardımcı olur.
 • Ailenin ya da çocuğun bakımıyla ilgilenen kişilerin, tedavi masraflarının yalnızca bir kısmını karşılayabileceği durumlarda, Hurras kalan miktarı karşılamaya yardımcı olur. Diğer durumlarda, Hurras masrafları karşılamak için diğer sağlık kuruluşları/kurumları ile işbirliği yapar
 • Yüksek riskli ve acil sağlık durumlarında ve çocuğun bakımıyla ilgilenen kişilerin masrafları kendi başına karşılayamadığı durumlarda, masraflar tamamen (% 100) karşılanacaktır.

Çocuk işçiliğinin bir istismar olduğunu aşağıdaki durumlarda düşünürüz;

 • Çocukların öğrenme ve oyun oynama hakkı ellerinden alındığında.
 • İş, yaşlarına uygun olmayan ağır yükleri taşımak ve fiziksel büyümelerini engellemek gibi fiziksel zararlara neden olacak şeyler gerektirdiğinde.
 • Çocuğun, aynı iş yüküne sahip olmasına rağmen yetişkin meslektaşlarına kıyasla daha düşük ücret aldığı durumlarda.
 • Çocuğun, askerlik veya seks ticareti gibi ağır sömürücü istihdam biçimleri ile meşgul olduğu durumlarda.

Vaka yönetimi ekiplerimiz, yukarıda belirtilen durumları dikkate alarak, çocuğun çalışıp çalışmamasının faydasına olup olmayacağını incelerler. Eğer çocuğun çalışmasına izin verilmesi çocuğun faydasınaysa, ekiplerimiz çalışması koşullarını iyileştirmek için eyleme geçecektir. Ekiplerimiz, çocuğun hem oyun vaktini çalmayan hem de eğitimini engellemeyen, fiziksel ve zihinsel gelişimini engellemeyen bir çalışma ortamı oluşturulmasında rol oynayacaktır.

Çocuğun uygun bir iş fırsatını yakalama şansını arttırmak için eğitim gerekiyorsa, Hurras, çocuk eğitimini tamamlayana kadar eğitim masraflarını karşılayacaktır.

Yoksulluk veya maddi ihtiyaçlar tek başına Hurras’ın izlediği hassasiyet kriterlerinin bir parçası olarak kabul edilmez (hassasiyet kriterlerimize bakınız). Bu nedenle, Hurras, bu gibi durumlarda bu tür hizmetleri/malzemeleri sağlayan yardım kuruluşlarıyla yalnızca koordinasyon sağlayan bir mekanizma görevi görecektir.

Bununla birlikte, eğer vaka, hassasiyet kriterlerini karşılıyorsa, ağımız ailelerin temel ihtiyaçlarını sağlamalarına yardımcı olmak için ebeveynleri güçlendirmek için çalışacaktır. Ayrıca, Hurras çocuğun bakımıyla ilgilenen kişileri diğer yardım kuruluşlarına yönlendirecek, ihtiyaç duydukları hizmetlere erişimlerini takip edecek ve iş bulmalarına yardımcı olacaktır.

Eğer vaka kabul edilmiş ve hassasiyet kriterlerini karşılıyorsa, Hurras çocuğun bakımıyla ilgilenen kişilere aşağıdaki konularda destek vererek bu kişilerin yaşam standartlarını geliştirmelerinde yardımcı olacaktır:

 • İş fırsatları sunan kurumlara/organizasyonlara yönlendirme
 • CV’lerin hazırlanmasında ve bunların uygun kanallara iletilmesinde yardım
 • Eğitim ve mesleki gelişim hizmetleri sunan kurumlarla işbirliği içinde olarak çocuğun bakımıyla ilgilenen kişilerin becerilerini geliştirmeleri için bu hizmetlerden faydalanmalarını sağlamak
 • Hurras öncelikle hizmet alanların ulaşım masrafı için servis sağlayıcılarla koordinasyon sağlayacaktır.
 • Eğer bu kurumlar tarafından sunulan hizmetler ulaşım masraflarını karşılamıyorsa, Hurras, bu kişileri başka bir ulaştırma hizmeti sağlayıcısına yönlendirecektir.

Kapasite Geliştirme Programı

Hurras Kapasite geliştirme programı hem bireyler hem de kurumlar için tasarlanmıştır. Çocuk koruma hakkında becerilerini ve bilgilerini arttırmak isteyen herkes başvurabilir. Organizasyonlar ve kurumlar ihtiyaç duydukları eğitimle ilgili olarak ağımızla iletişime geçebilirler.

Eğitimler şahıslar için ücretsizdir. Kurumlara gelince, Hurras eğitimleri ücretsiz ya da kurumun mali kapasitesine bağlı olarak ücretli verebilir.

Hurras, birinci önceliği olarak, çocuk hakları koruma prensipleri konusunda toplumda farkındalık yaratmatı ve bu konu hakkında toplumu bilgilendirmeyi amaçlar ve bu amaç için eğitim ve güçlendirmenin en önemli araçlardan olduğuna inanır.

Hayır. Hurras atölye katılımcılarına, katılımları için ücret ödemez. Yalnızca eğitim malzemelerini ve kırtasiye malzemelerini karşılar.

Eğitimimizi tamamladıktan sonra iki koşulu gerçekleştirmek koşuluyla sertifika veriyoruz:

 1. Eğitimlere ortalama %80 oranında katılım sağlamış olmak
 2. Yapılacak olan ilgili sınavdan en az %60 oranında başarı göstermek

Yerel Çocuk Koruma Komiteleri

Çocuk Koruma komiteleri, çocuk korumanın önemine inanan etkili ve saygın kişilerden oluşur. Koruma Komitesi üyelerimiz hayatın her kesiminden (topluluk liderleri, sivil kurumların temsilcileri, öğretmenler ve kadınlar, erkekler ve çocuklar dahil) oluşmaktadır.

 • Başvuranın çocuk hakları, gönüllü çalışma ve ekip çalışması konusunda istekli olduğunu kanıtlamış olması
 • Toplumda iyi bir bilinirliğe sahip olması ve topluma karşı yüksek bir sorumluluk bilinci göstermesi
 • Etkili iletişim kurabilme, insanlara ulaşabilme becerisinin olması ve komitenin hedeflerini açık bir şekilde ifade edebilmesi
 • Komite içerisindeki görevlerini (toplantılar, eğitimler, özel görevler) etkili bir şekilde yerine getirecek kapasitesinin ve zamanının olması ve komitenin inisiyatiflerini yerine getirmek için sorumluluk alabilmesi
 • Komitenin yasal ve etik gereksinimlerine bağlı olması (iş ahlakı, gizlilik, iş etiği vb.)
 • Komitede başka becerilere de gereksinim duyulabilir (Hukuk, eğitim/öğretim ve muhasebe gibi konularda deneyim)

Temel amacımız, çocuk korumanın önemi hakkında farkındalık yaratmak ve sürdürülebilir bir çocuk koruma sisteminin kurulmasında olumlu toplum katılımını teşvik etmektir.

Komite üyeleri üyelikleri için herhangi bir ücret almazlar. Araştırmalar, katılımcılara hizmetleri için finansal olarak ödeme yapılmadığında, toplumsal katılımın daha etkili, özverili ve bağımsız olduğunu göstermiştir.

Komitedeki hizmetleri için ödeme yapılmıyor olsa da, üyeler bu komiteler sayesinde sosyal ağlarını genişletebilir, çocuk koruma konusundaki becerilerini geliştirebilir ve sorumluluk bilinçlerini arttırarak kamu hizmetlerine destek vermiş olurlar.